Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Manažment, teória a prax manažmnentu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
MANAŽMENT
- je teória a prax riadenia organizácií v podmienkach trhového hospodárstva (hlavným prvkom organizácie sú ľudia)
- jeho úspech sa meria ako vzťah medzi výstupom a vstupom organizácie
- pojem manažment možno chápať v štyroch významoch:
* proces * profesia * vedná disciplína * umenie

1) manažment ako proces je praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa, je to dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou až po kontrolu = ide o neprestajne sa opakujúci cyklus činnosti
2) manažment ako profesia sa traduje od obdobia, ktoré je známe ako “manažérska revolúcia”, od polovice 40. rokov dvadsiateho stor., keď sa v hospodársky vyspelých krajinách (USA) začal proces oddeľovania vlastníctva podnikov a ich manažmentu. Tento proces bol spojený s nástupom profesionálnych pracovníkov do manažérskych funkcií v hosp.organizáciách
3) manažment ako vedná disciplína má interdisciplinárny charakter, pretože integruje do jedného celku poznatky z oblasti spoločenských disciplín (psychológia, sociol., ekon.,...), prírod. a technických disciplín - hlavnou úlohou manažmentu ako ved.disc. je vytvoriť metodológiu riadenia
4) manažment ako umenie je spájaný s japonským manažmentom, snaží sa osloviť celého človeka, znamená “vedieť ako”, t.j. hľadať a umiestniť správnych ľudí na správne miesta, komunikovať s nimi , reálne ich motivovať a stimulovať
Hodnotenie (0x):