Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Organizačné správanie (komplet ťahák z knihy Organizačné správanie)

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Organizačné správanie je interdisciplinárny prístup k manažmentu ľudí v pracovnom procese. Jeho poslaním je štúdium správania sa ľudí a na základe takto získaných poznatkov zdokonalenie manažmentu ľudí v pracovnom procese. Predmetom skúmania organizačného správania sú jednotlivci, skupiny, organizačné procesy a organizačná dynamika. Predmet skúmania OS: Manažéri zodpovední za dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom koordinácie činnosti ľudí => Štúdium a manažment správania sa jednotlivcov + skupiny + organ. procesov + organ. dynamiky = Efektívne fungovanie organizácie prostredníctvom kontinuálneho zdokonaľovania činnosti ľudí.
Historické základy OS: najdôležitejšie etapy - 1.prístup k manažmentu z hľadiska ľudských vzťahov - Manažéri začali vnímať zamestnancov ako aktívne sociálne bytosti, pre ktoré je potrebné vytvárať adekvátne pracovné prostredie. 2. prístup k manažmentu z hľadiska Total Quality Man- uplatňujú sa špecifické metódy, nástroje a aj príprava zamestn., ktorá zahrňuje trvalé zdokonaľovanie organizačných procesov, výsledkom ktorých je vysoká kvalita produktov organi. Deming odporúčal manažérom uplatňovať tzv. 85 - 15 zásadu: príčinou ťažkosti vo fungovaní organizácie je približne na 85 percentami samotný manažment, technológia, respektíve predpisy. Pracovníci sa na tom podieľajú zhruba iba 15 percentami. Manažéri venujú väčšinu svojho času na kritizovanie. Princípy TQM: 1.Urobiť veci správne na prvý pokus. Tým sa eliminujú náklady na opravu. 2. Počúvať a učiť sa od zákazníkov a zamestnancov. 3.Zabezpečovať trvalé zdokonaľovanie ako každodennú povinnosť. 4.Budovať tímovú prácu, dôveru a vzájomný rešpekt. 3. situačný (contingency) prístup k manažmentu. Situačný prístup odporúča používať tie metódy, ktoré sú vhodné pre danú situáciu a podmienky v organizácii a nespoliehať sa na „Jednu najlepšiu metódu" - odporúča manažérom zaradiť organizačné správanie do situačného kontextu v organizácii. -neexistuje univerzálny, teda pre každú situáciu vhodný štýl vedenia ľudí. - umožňuje manažérom realisticky posúdiť vzťahy medzi jednotlivcami, skupinami a procesmi, ktoré prebiehajú v organizácii. -vysiela manažérom výzvu: Pozorne preštudujte situáciu a potom buďte dostatočne flexibilní, aby ste sa mohli prispôsobi .
Vedecké základy OS - vo výskume v oblasti OS sa uplatňujú vedecké metódy, pomocou ktorých sa tvoria a empiricky testujú zovšeobecnenia vzťahujúce sa na správanie sa ľudí v organizácii. Základom vedeckého prístupu ku skúmaniu OS je uplatnenie nasledujúceho postupu: 1.Identifikácia a formulovanie problému. 2.Formulovanie hypotézy. 3.Dizajn výskumu. 4.Získanie údajov, ich analýza a interpretácia. OS je interdisciplinárne - integruje poznatky zo spoločenských vied ako je ekonómia, politických vied a behaviorálnych vied - psychológiu, sociológiu a antropológiu. OS je aplikovaná vedná disciplína - hľadá odpovede na otázky, ktoré majú uplatnenie v manažérskej praxi.
...
Hodnotenie (0x):