Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Jedným z cieľov programu Zdravie 21, ktorý vydala WHO pre európsky región, je zabezpečiť zdravý štart do života.
Tento cieľ sa na Slovensku darí plniť, dosiahnutými hodnotami materskej a novorodeneckej úmrtnosti, ktorými sa Slovenská republika radí medzi vyspelé štáty. Znepokojenie však prináša vývoj dvoch závažných demografických ukazovateľov, a to znižovanie pôrodnosti a výrazný vzostup chorobnosti u detí. Pribúdajú najmä chronické ochorenia, alergie, anémie, poruchy imunitného systému, onkologické ochorenia. Narastá výskyt obezity, diabetu, hypertenzie, hypercholesterolémie s ďalšími závažnými dôsledkami. Prevencia vzniku uvedených chorobných stavov u dieťaťa je najúčinnejšia vtedy, ak sa začne ešte pred tehotenstvom, najneskôr na jeho ačiatku (Haľamová, 1998b).
Tehotné ženy sú preto populačnou skupinou, ktorej zdravotný stav je jednou z významných priorít nielen na Slovenku, ale tiež v rámci európskeho regiónu WHO. Životný štýl tehotných ovplyvňuje nielen ich vlastný zdravotný stav, ale priamo zdravotný stav ich detí a nepriamo tiež ostatných rodinných príslušníkov (Brázdová et al., 2000). V tomto výnimočnom období je treba zamerať sa na zlepšenie kvality života aj preto, že matka i otec majú výraznú motiváciu, prijímať potrebné informácie a rady a sú tiež ochotnejší zmeniť svoj životný štýl ako inokedy (Haľamová, 1998b).
Prvá časť práce sa venuje dostupným poznatkom o možnostiach pohybovej aktivity v tehotenstve, ako jedného z faktorov životného štýlu, ktorý sa vyznačuje pozitívnym pôsobením na organizmus človeka. Primeraná pohybová aktivita, ako protiklad sedavého spôsobu života, má významné postavenie v prevencii vzniku a rozvoja chronických neinfekčných ochorení. V minulosti rozšírený názor, že tehotenstvo nie je obdobím na realizovanie pohybových aktivít, vyvracajú poznatky z vykonaných štúdií. Fyziologicky prebiehajúce tehotenstvo nie je samo o sebe dôvodom k prerušeniu pravidelnej telesnej aktivity. Pohybová aktivita počas tehotenstva je veľmi špecifická, pretože je nutné brať do úvahy množstvo zmien prebiehajúcich v organizme matky (Šport počas gravidity..., 2003).
Ďalšia časť práce popisuje obezitu - ochorenie, ktoré sa vo výraznej miere podieľa na chorobnosti a úmrtnosti a prináša so sebou závažné zdravotné riziká. Tehotné ženy sú rizikovou skupinou obyvateľstva na vznik a rozvoj obezity.
Obezita v tehotenstve je jedným z faktorov, ktoré kladú zvýšené nároky na poskytovanie prenatálnej starostlivosti. U obéznych žien sa niekoľkonásobne zvyšuje riziko ohrozenia zdravia matky a plodu. Záver práce poukazuje na špecifiká a zákonitosti racionálnej výživy v tehotenstve, ako jednej z možností prevencie obezity a jej komplikácií v priebehu gravidity.
Hodnotenie (0x):