Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Teória účtovníctva a jej vzťah k účtovnej praxi - aplikovaná matematika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Účtovníctvo podstúpilo v posledných rokoch veľké zmeny, ktoré spôsobili aj zmenu v definícii účtovníctva - od pravidelného porovnávania nákladov a výnosov, cez techniku zberu, triedenia, zhrnutia finančných informácií a interpretácie výsledkov až po poskytovanie informácií užitočných pre ekonomické rozhodnutia a zhodnotenie dopadu činnosti organizácie na ľudí. Podstatu teórie tvorí usporiadanie množstva údajov a vytváranie dôležitých vzťahov medzi týmito dátami.
Účtovná teória môže byť definovaná ako logická dedukcia vo forme súboru všeobecných zásad, ktoré poskytujú všeobecný rámec na hodnotenie účtovnej praxe a na nasmerovanie vývoja nových praktík a postupov. Poznáme tri prístupy k účtovnej teórii - popisný, týkajúci sa užitočnosti pri rozhodovaní (empirický a normatívny) a zameraný na prosperitu. Existujú rôzne skupiny ľudí s vlastnými záujmami v organizáciách - manažéri, akcionári, zamestnanci, zákazníci, veritelia, verejnosť a vláda. Populárny je názor, že záujmy manažmentu a zamestnancov sú opačné.
Zamestnanci požadujú dodatočné informácie o špecifických otázkach ako napríklad otázka istoty alebo prečo sa znížili platby za nadčasy. Vláda očakáva informácie v jednotnej forme a môže si vynútiť aj také informácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Investori a akcionári sa zaujímajú najmä o odhad dividend a zisk spojený s investíciami. Zákazníkov zaujíma korektnosť cenovej politiky a rozdiely v cenách. Veritelia požadujú najmä finančné účtovné informácie, ktoré ovplyvňujú solventnosť, likviditu a výnosnosť, teda správy, ktoré opíšu finančný stav firmy. Verejnosť sa zaujíma o aktivity miestneho priemyslu a žiada viac informácií o sociálnych prínosoch a nákladoch. S tým je spojené sociálne účtovníctvo.
...
Hodnotenie (0x):