Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Hospodárske zákony a ich vplyv na podnikateľské prostredie v slovenskej ekonomike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Zabezpečuje rozvoj a fungovanie MSP a zároveň ochraňuje záujmy a práva živnostníkov a spotrebiteľov.
Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne.
Živnostenský register - prehľad živností, ktoré vedie živnostenský úrad v danom územnom obvode. Člení sa na verejnú a neverejnú časť. Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.
Živnosti sú najpočetnejšou formou podnikania na Slovensku. Sú to prevažne stredne a malé podniky pôsobiace vo sférach obchodu, remesiel a službách, ktoré zvyčajne riadi sám vlastník - živnostník.
Živnosti môžu prevádzkovať FO aj PO, ale musia spĺňať tieto podmienky:
- dosiahnutie plnoletosti
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- odborná alebo iná spôsobilosť
Hodnotenie (0x):