Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Národohospodárska politika

Skryť detaily | Obľúbený
1. Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva – ciele, vymedzenie
Hospodárska politika ako vedná disciplína sa zaoberá činnosťou jednotlivca, spoločnosti a štátu, ktoré súvisia s tvorbou a spotrebou hospodárskych statkov, t.j. tovarov a služieb určených k uspokojeniu potrieb - na konečné použitie. Hospodárska politika sa zameriava na ekonomické správanie sa subjektov trhovej ekonomiky (domácnosti, firmy, vládne inštitúcie). Toto je základný cieľ hospodárskej politiky (HP). Druhým cieľom HP je poznať prognózy – predpovede.
Hospodársky systém sa delí na mikroekonomickú a makroekonomickú štruktúru.
Makroekonomickú HP sa zameriava na oblasť makroekonomickej rovnováhy a efektívne využitie zdrojov spoločnosti ako aj na oblasť ekonomického rastu.
Mikroekonomická HP spočíva vo výbere a využití nástrojov, aby sa dosiahli určité ciele.Modernú HP môžeme definovať ako HP štátu v oblasti zabezpečenia základných ekonomických cieľov spoločnosti, ako aj na zabezpečenie stability ekonomického vývoja a rastu.V súlade s vývojom ekonomickej teórie sa vytvorili dve skupiny prístupu štátu k hospodárstvu a) liberálna HP, b)intervencionistická HP
Hodnotenie (0x):