Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Sociálna percepcia - seminárna práca

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Sociálna percepcia je zložkou sociálneho styku. Inými slovami znamená percepcia poznávanie iných ľudí; vytváranie súdov o ľuďoch ľuďmi. „Sociálnu percepciu môžeme vymedziť ako proces, prostredníctvom ktorého je vnímaný iný človek, skupina, či dav ľudí, organizácia, inštitúcia a pod.“ (Boroš, 2001, s.36). Dôležitou súčasťou percepcie je chápanie a poznávanie iného človeka., prostredníctvom percepcie usudzujeme o motívoch správania ľudí. Sociálna percepcia je podľa pedagogického slovníka sociálne podmienené poznávanie ľudí, sociálnych skupín, prípadne spoločenských výtvorov. Neobmedzuje sa, ako by naznačoval názov, len na samotné vnímanie, ale zahŕňa tiež ďalšie poznávacie procesy. Uplatňuje sa pri nej selektívnosť, stereotypizácia, pripisovanie príčin, empatia, identifikácia, interpretácia a reflexia.
Podľa Kollárika (1993) je sociálna percepcia ako určité sociálne vnímanie, ktoré je zvláštnym druhom vnímania a viaže sa na vnímanie druhých ľudí. Je súčasťou sociálneho poznávania ako základný proces, ktorým človek získava informácie o jednotlivcoch a skupinách.
Diešková (2005) tvrdí, že ak chápeme pod sociálnou percepciou vnímanie druhého človeka, môžeme pri tom usudzovať o jeho vlastnostiach, postojoch, citoch, myšlienkach, cieľoch, vzťahoch a pod. Sociálna percepcia sa môže týkať aj skupiny, t. j. ako vníma jedinec skupinu alebo skupina jeho.
Sociálna percepcia nám umožňuje pochopiť, ako iný človek reaguje v určitej konkrétnej situácii, čo prežíva, prečo reaguje práve tak a nie inak, aké má vlastnosti. Zameriava nás, raz na vonkajšie, inokedy na vnútorné charakteristiky človeka.
Predmetom sociálnej percepcie sú jednotliví ľudia alebo ľudské zoskupenia. Má tri úlohy:
Čo konkrétny človek robí? Prečo to robí? Aký je?
Hodnotenie (0x):