Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod
Diplomatický protokol je súhrn medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných alebo tradíciou prijatých pravidiel a zvyklostí, ktorými sa v Slovenskej republike po formálnej stránke riadi styk oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, osobitne na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, so svojimi zahraničnými partnermi, ako aj s tým súvisiaci priebeh rôznych oficiálnych ceremoniálov a protokolárnych aktov. 

Dodržiavanie týchto pravidiel na území Slovenskej republiky koordinuje Diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (DIPL MZV SR), ktorý tiež metodicky usmerňuje činnosť pracovísk s protokolárnou agendou v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky. Je preto potrebné, aby tieto spolupracovali a konzultovali s DIPL MZV SR otázky jednotnej interpretácie protokolárnych pravidiel a svoju protokolárnu činnosť vykonávali v súlade s týmito pravidlami.  
Hodnotenie (0x):