Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Inflácia predstavuje makroekonomický problém, sprevádzaný dlhodobým rastom cenovej hladiny tovarov a sluţieb. Inflácia minimalizuje množstvá tovarov a služieb, ktoré je možné nadobudnúť za finančnú jednotku. Súčasnosť, ako aj minulosť poukazujú na infláciu, ako „fenomén“, ktorý je v neustálom vývoji a regulácia tohto vývoja je podmienená určitými faktormi. Cieľom tejto práce je poukázať na dôležitosť inflácie v spoločnosti, príčinami vzniku a následného prejavu a dopadu na spoločnosť, ako aj možnosťami boja a minimalizácie inflácie v spoločnosti. V prvej kapitole poukazujeme na podstatu, charakteristiku daného pojmu, ako aj následne faktory, ktorými je inflácia determinovaná. K dispozícií sú aj viaceré definície jednotlivých ekonómov. Poznanie jednotlivých faktorov, je neoddeliteľnou súčasťou pochopenia danej problematiky, ako aj následného riešenia. Inflácia predstavuje problém, ktorý prechádzal a prechádza rôznymi etapami vývoja, nakoľko predstavuje neustálu hrozbu pre jednotlivé trhové subjekty, ako aj pre ekonomiku, ako celok.

V druhej kapitole analyzujeme a skúmame jednotlivé funkčné obdobia od vzniku Slovenskej republiky, až po súčasnosť, ako aj následne popísanie skutočného stavu a riešenia daného problému pre konkrétny rok. Štrukturálne, ekonomické, sociálne a aj iné zmeny formovali a poukazovali na jednotlivý priebeh konkrétneho roku. Po vzniku Slovenskej republiky bolo nutné vybudovať kompletný inštitucionálny a legislatívny rámec, nevyhnutný pre fungovanie suverénneho ekonomického štátu. Faktory, ktoré vplývali na tento vývoj, boli nielen internými zložkami, ale aj externými, ktoré prinášal dopyt a ponuka, v rámci spolupráce Slovenskej republiky s ostatnými štátmi. Tempo rastu inflácie, tak následne podliehalo faktorom, s ktorými zápasili jednotlivé obdobia od začiatku, až po súčasný vývoj štátu. Pri skúmaní vývoja inflácie sa zameriavame na jednotlivé ekonomické ukazovatele, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rastu a poklesu v jednotlivých obdobiach. Hlavným faktorom posilnenia ekonomiky a zníženia inflácie bol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a následné prijatie spoločnej meny, ktorá eliminovala kurzové riziko zahraničného obchodu v rámci eurozóny a tiež priame zahraničné investície.

V tretej kapitole sme poukázali na výhody ako aj následne nevýhody, prijatia eura v rámci vývoja inflácie, navrch riešení zistených, faktorov, ktoré zásadne ovplyvňujú rast a priebeh inflácie v Slovenskej republike. Návrh protiinflačných opatrení, ako aj následný balík ekonomickej stability boli hlavným predmetom nášho výskumu, ktoré vedú k minimalizácii inflácie na Slovensku.
Hodnotenie (0x):