Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ideálom vzdelávania by mal byť

DOBRÝ - (čestný, morálny, charakterný) MÚDRY - (vzdelaný, tvorivý) AKTÍVNY - (samostatný, pracovitý, iniciatívny) ŠŤASTNÝ - (vyrovnaný, zdravý) ZODPOVEDNÝ - (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu)

Kvalitné vzdelanie je sústava vedomostí, zručností a návykov, schopností a záujmov, postojov a hodnôt, vyplývajúcich zo systému kľúčových kompetencií, osvojenie ktorých zaisťuje plné rozvinutie osobnosti, ktorá sa realizuje v zamestnaní, osobnom a spoločenskom živote.

Kompetencia je správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti

Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote.

Schopnosť je psychická vlastnosť osobnosti, ktorá je podmienkou (predpokladom) úspešného vykonávania určitej komplexnej činnosti, napr. schopnosť abstraktne myslieť, schopnosť učiť sa. Miera schopnosti závisí od vrodených predpokladov (vlôh) a získaných, osvojených predpokladov pre výkon určitej činnosti.

Zručnosť je špecializovaná schopnosť vykonávať určitú konkrétnu činnosť, napr. čítať, robiť si poznámky. schopnosť učiť sa pozostáva zo systému viacerých zručností. Zručnosť intelektuálnej povahy - spôsobilosť.
Hodnotenie (0x):