Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať jednotlivé marketingové stratégie Kúpeľov Piešťany a navrhnúť možnosti ich zlepšenia. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Obsahuje 3 obrázky, 8 tabuliek a 4 prílohy. Prvá kapitola je venovaná pojmu stratégia, charakteristike marketingovej stratégie, jednotlivým typom marketingových stratégií podnikov služieb, špecifickým znakom služieb a marketingovému mixu služieb. V ďalšej časti je charakterizovaný súčasný stav Kúpeľov Piešťany, čo zahŕňa postavenie kúpeľov na trhu, silné, slabé stránky kúpeľov, príležitosti a hrozby z okolia, analýzu ubytovacích zariadení, marketingový mix, súčasné marketingové stratégie a aj históriu Kúpeľov Piešťany. V záverečnej kapitole sú rozpracované jednotlivé možnosti zlepšenia súčasných marketingových stratégií. Obsahuje návrhy zlepšenia marketingovej stratégie služieb, cenovej marketingovej stratégie, distribučnej marketingovej stratégie a komunikačnej marketingovej stratégie.
Hodnotenie (0x):