Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 109 | Str. 1 / 106


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0 %
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0 %
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0 %
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0 %
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0 %
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0 %
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0 %
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0 %
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0 %
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0 %
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0 %
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0 %
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0 %
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0 %
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0 %
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0 %
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0 %
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: