Registrácia | Prihlásiť
Podmienky používania

Znenie:

Všetky dáta osobnej povahy sú databázovo spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch č. 52/1998. K poskytnutým dátam má prístup iba prevádzkovateľ servera Zadania-seminarky.sk a tieto dáta nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám. Používateľove práva sú plne v súvislosti s prístupom k informáciám a ich ochrane podľa §12 a §21 zákona č. 52/1998.

Všetky štúdijné materiály prezentované na stránkach Zadania-seminarky.sk sú diela svojich autorov a v tomto zmysle tiež podliehajú v plnom rozsahu autorskému právu. Zneužitie a úprava materiálov bez súhlasu autorov nie je prípustná. Copyright © 2006 - 2023 nolimit | DEVELOPERS a spoločnosť autorov.

Podmienky registrácie:

Upravujú používanie služieb poskytovaných serverom Zadania-seminarky.sk, ktorého prevádzkovateľ je nolimit | DEVELOPERS - www.nolimit.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ")

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa používateľ nižšie uvedených služieb (ďálej len "Používateľ" či "Používatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovených (ďalej len "Podmienky registrácie").

V prípade porušenia podmienok registrácie ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia obsiahnutá v týchto podmienkach registrácie.

Tieto podmienky registrácie upravujú nasledujúce prvky používania služieb servera Zadania-seminarky.sk Používateľmi:


ČASŤ 1.
Pravidlá používania servera Zadania-seminarky.skČASŤ 2.
Záverečné ustanovenia


* 1. Používateľ berie na vedomie, že zriadenie používateľského účtu v rámci projektu Zadania-seminarky.sk má právo využívať všetky vyššie zmienené služby (tj. nahrávanie nových projektov do databázy projektu Zadania-seminarky.sk, získavanie kreditov v rámci používateľského účtu, zasielanie komentárov iným používateľom).
* 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi vznikli, pokiaľ používateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorýchkoľvek z vyššie uvedených služieb iba preto, že nevyužíva jednu z nich.
* 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných ujednaní, zmenu užitia ktorýchkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. * 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 14 dňovú lehotu od dňa nahlásenia porušovania autorského práva iným používateľom, na kontaktovanie emailom autora projektu. Ak autor projektu neodpovie do 14 dní od zaslania výzvy na uvedený email pri registrácií, nahláseny projekt bude automaticky z databázy vymazaný.

Ochrana osobných údajov:

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v zmysle znenia Zákona 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate, Vaše údaju budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login je anonymné určenie autora a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš mail. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nový účet môže byť vytvorený len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné účet aktivovať.

V projekte na stránkach Zadania-seminarky.sk nebude na žiadnom mieste vypísaný osobný údaj. Na identifikáciu medzi všetkými autormi slúži iba ID číslo účtu a prihlasovacie meno (nick).

Poskytovanie osobných údajov:

Používanie portálu Zadania-seminarky.sk nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru Zadania-seminarky.sk boli ochránené.

Použitie osobných údajov:

Vytvorenie účtu vyžaduje zadanie emailu a prihlasovacieho mena (nicku). Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov.
Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu Zadania-seminarky.sk so svojími návštevníkmi.
Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovatelia, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu Zadania-seminarky.sk a prevádzkovateľa portálu.
Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál Zadania-seminarky.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu Zadania-seminarky.sk a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu Zadania-seminarky.sk kedykoľvek zakázať, a to v osobných nastaveniach.
Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovatelia, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Rozšírenie osobných údajov:

V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o používateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté.

Zadania-seminarky.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré používateľ portálu Zadania-seminarky.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom Zadania-seminarky.sk, sú chránené podľa pravidiel tohto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

Práva používateľa portálu Zadania-seminarky.sk:

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje. Každý registrovaný používateľ súhlasí s podmienkami zverejnenia jednotlivých projektov. Autor (osoba, ktorá projekty pre potreby zverejnenia na portáli Zadania-seminarky.sk poskytla) sa zrieka akejkoľvek finančnej odmeny, vrátane provízii, po celú dobu zverejnenia projektu, teda na dobu neurčitú. Administrátori môžu aktívnych autorov odmeňovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý si sami určia, s ktorým autor pri pridávaní súhlasi a akceptuje. Právo a potvrdenie autorstva na zverejnenie autorského diela udáva sám autor pridaním projektu a akceptovaním podmienok používania portálu Zadania-seminarky.sk. Potvrdenie a akceptovanie podmienok používania sa nachádza na dvoch miestach. Pri pridávaní nového projektu, pri novej registrácií. Odkaz na Podmienky používania sa nadhádza v dolnej časti stránky Zadania-seminarky.sk.