Registrácia | Prihlásiť

Ročníková práca: Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach chápeme ako výchovno-vzdelávací proces. Myslíme tým zastúpenie oboch strán procesu, výchovnej a vzdelávacej stránky.
Výchova je spoločenský jav a preto aj ciele výchovy sú spoločenský podmienené. Závisia od charakteru spoločnosti, jej zriadenia, všeobecne prijímaných spoločenských noriem a hodnôt, ktoré sú obsahom morálky.
Výchovné ciele vyjadrujú spoločensky potrebné a žiaduce ciele. Škola je dôležitou a živou súčasťou spoločenského organizmu. Jej základným poslaním je život v spoločnosti. Zmyslom výchovných cieľov je usmerňovať konanie vychovávaných.
Všeobecné ciele výchovy treba konkretizovať v čiastkových cieľov výchovno-vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa ďalej rozpracujú do čiastkových úloh výchovy v konkrétnej činnosti so žiakmi.
Konkrétne ciele a úlohy v čase mimo vyučovania, vo voľnom čase smerujú k rozvoju pozitívnych vlastností, k uvedomovaniu si osobnej zodpovednosti, k sebauvedomovaniu, k zdravému sebavedomiu, sebaovládaniu, sebadisciplíne, k empatii tvorivosti, k sebarealizácii, k rozvoju schopností, zručností návykov v praktickej činnosti v rozličných oblastiach.
Úroveň a kvalita výchovného pôsobenia vo veľkej miere závisí od vychovávateľa, od jeho ľudských vlastností, vzťahu k deťom, mládeži, k svojej práci, od jeho všeobecnej rozhľadenosti.
Hodnotenie (0x):