Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Matematická analýza I

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Táto učebná pomôcka je určená pre študentov prvého ročníka bakalárskej formy štúdia Fakulty elektrotechniky a informatiky ( FEI ) Technickej univerzity ( TU ) v Košiciach, môže poslúžiť aj študentom iných fakúlt.

Štúdium skrípt predpokladá zvládnutie základov stredoškolskej matematiky. Vzhľadom na rozsah tejto učebnej pomôcky nie sú uvedené dôkazy viet, resp. odvodenie niektorých vzorcov. Čitateľ má možnosť študovať uvedenú problematiku podrobnejšie v citovanej literatúre. Preberaná problematika je ilustrovaná na príkladoch. V závere každej kapitoly sú zaradené cvičenia určené pre samostatnú prácu študentov.

Ďalej na konci každej kapitoly sú uvedené testy, pomocou ktorých má študent možnosť overiť si hĺbku vedomostí z danej problematiky. Učebná pomôcka je rozdelená do 9 lekcií, tak ako sú preberané v prvom semestri štúdia na FEI TU v Košiciach.

Materiál je doplnený o možnosti využitia matematického softweru pri riešení úloh z daného predmetu. Pri štúdiu predmetu Matematická analýza I je potrebné doplniť si vedomosti z predmetu Lineárna algebra, ktorý je prednášaný paralelne s predmetom Matematická analýza I.
Hodnotenie (0x):