Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom diplomovej práce je analyzovať vzdelávacie potreby v podniku na základe identifikovania aktuálneho stavu manažérskych kompetencií s porovnaním požiadaviek znalostí, schopností, postojov a zručností efektívneho manažera v súvislosti s moderným manažmentom v stále meniacom sa prostredí.

Práca sa skladá z teoretickej a výskumnej časti. V teoretickej časti sa zaoberáme stanovením si štandárd požiadaviek na manažéra vychádzajúcich z trendov moderného manažmentu, významom manažérskeho vzdelávania a záver teoretickej časti tvoria metódy analýzy vzdelávacích potrieb.

Ťažiskom práce je výskumná časť, v ktorej sa snažíme analyzovať vzdelávacie potreby vo firme Unilever Slovensko, na základe spracovania dát plynúcich z vyplnených dotazníkov. Výskum je zaujúmavý tým, že sme použli dve rôzne metódy výskumu - priamu a nepriamu, ktorých kombinácia mala slúžiť k vyššej presnosti identifikovania potrieb vzdelávania. V interpretácii sa snažíme vyvodiť určité oblasti a smery vzdelávania a rozvoja manažérov vo firme.
Hodnotenie (0x):