Registrácia | Prihlásiť

Testy: Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Vysvetlite pojem funkcia, funkcia jednej reálnej premennej, definičný obor funkcie, hodnota funkcie v čísle x, argument funkcie.
Funkcia je priradenie čísel /definičný obor priraďujeme/ číslam /obor hodnôt- vznikne/. Funkcia je zobrazenie množiny reálnych čísel A R /množina A je podmnožinou množiny reálnych čísel /
Množina usporiadaných dvojíc [ x,y] RxR /karteziánsky súčin/ je funkciou vtedy, ak ku každému prvku x existuje najviac jeden prvok y R /z množiny R/
Usporiadaná dvojica - dvojica ktorej záleží na poradí.
Graf funkcie: grafické priradenie prvkov v súradnicovom /karteziánskom/ systéme, ktorý je tvorený v dvojrozmernom priestore roviny dvoma kolmými priamkami. Každý bod na priamkach /osách/ je obrazom reálneho čísla.
Hodnotenie (0x):