Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
0.1 Účel a rozsah dokumentu
Predkladaný dokument je k projektu z predmetu Databázové systémy - Informačný systém lekárne. V dokumente sa budem venovať jednotlivým krokom vývoja systému, od špecifikácie, analýzu až po implementáciu a testovanie.

0.2 Prehľad dokumentu
Prvá kapitola obsahuje znenie zadania
Druhá kapitola je zameraná na Špecifikáciu problému. V tejto časti sú identifikované údaje, ktoré sa budú v systéme uchovávať, ich predpokladaná štruktúra a atribúty. Ďalej sú identifikované funkcie systému, uvedené v prirodzenom jazyku, s uvedením ich vstupov, výstupov, vstupnými a výstupnými podmienkami. V samostetnej podkapitole sú prehľadne opísané vstupy a výstupy systému. V ďalšej podkapitole sú identifikované kategórie používateľov a špecifikované práva jednotlivých kategórií používateľov z hľadiska dostupnosti údajov a funkcií systému.
V tretej časti opíšem logický model údajov vo forme UML diagramu. Vysvetlím význam a atribúty jednotlivých údajových entít a diagramu.
Štvrtá časť je venovaná fyzickému modelu údajov. Vytvorený logický model údajov z druhej časti je transformovaný na fyzický model údajov, ktorý je priamo reprezentovaný v relačnej databáze. Celý proces transformácie je podrobne opísaný.
Piata čast sa je venovaná používateľskému rozhraniu, spôsobom interakcie používateľa so systémom, prostredníctvom systému menu. Je tu uvedená štruktúra systému menu s vysvetlením jednotlivých volieb a mapovaním na funkcie systému. Ďalej je uvedený spôsob implementácie používateľského prostredia.
Šiesta časť opisuje implementáciu a testovanie. Poukazuje sa na problémy, na ktoré sa pri implementácií narazilo a uvádza sa zoznam zmien oproti pôvodnému návrhu. Táto časť sa tiež intenzívne venuje opisu samotného testovania a uvádza chyby ktoré testovanie odhalilo.
Siedma časť je inštalácia a návod na používanie. Stručne popisuje inštaláciu a spôsob používania vytvoreného databázového systému.
Osma časť predstavuje popis možností systému,jeho ohraničenia aj rozšírenia.
Deviata časť je zoznam použitej literatúry.
Hodnotenie (0x):