Registrácia | Prihlásiť

Referát: Voda - zloženie a štruktúra (charakteristika územia - povodie rieky Latorica)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Voda patrí k základným zložkám životného prostredia a je podmienkou existencie života na našej planéte. Pri svojom obehu atmosférou, zemským povrchom a horninovým prostredím neustále mení svoje fyzikálne a chemické vlastnosti. V súčasnej dobe sú vlastnosti vôd čoraz viac ovplyvňované činnosťou človeka. Tento vplyv je charakterizovaný ako negatívny.
Povrchové vody podľa zákona o vodách sú vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu. Majú samočistiacu schopnosť, ktorou sa dokážu zbavovať rozličných škodlivých prímesí a látok. Pri nadmernom znečistení sa samočistiaca schopnosť potláča.
Cieľom tejto práce je štatisticky zhodnotiť kvalitu vody v rieke Latorica v roku 2004, namerané výsledky porovnať s hodnotami nameranými v roku 2003 a na základe komparácie a podľa ukazovateľov kvality vody so zatriedením do tried kvality a vplyvu znečistenia na ekológiu rieky a biotopov zhodnotiť znečistenie a navrhnúť opatrenia na zníženie obsahu znečistenia a na udržanie vhodných podmienok na zachovanie súboru typických prírodných nížinných prvkov mimoriadnej prírodovedeckej i krajinárskej hodnoty.
...
Hodnotenie (0x):