Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V mnohých prípadoch sa vznik manažmentu spája s nástupom industriálnej spoločnosti. Zmenou spôsobu výroby sa menilo samotné riadenie a zvyšoval sa jej význam. Vývojom kapitalizmu vzrástla zložitosť riadenia do takej miery, že samotné tradície a zvyky v riadení už nestačili zabezpečiť také správanie členov skupín v podnikoch, ktoré je nevyhnutné z hľadiska určenia cieľov, ich napĺňania a hodnotenia. Manažment sa rodí vtedy, keď si človek uvedomuje možnosť podeliť sa o zabezpečenie svojej existencie s iným človekom a cieľavedome začína túto možnosť využívať. Objavili sa názory, že manažment ako sústava poznatkov vzniká zároveň so vznikom písma, ba dokonca vynálezom tlače. Len tlačeným písmom bolo možné jednoznačnejšie vyjadriť odovzdávanie informácii a poznatkov, ktoré predstavujú zovšeobecnenia ako riadiť či už realizovanie nejakých úloh, alebo iných ľudí.

Manažment predstavuje teóriu a prax riadenia organizácie v podmienkach trhového hospodárstva. Manažment môžeme definovať ako proces koordinácie pracovných aktivít tak, aby všetky aktivity a činnosti boli vykonané účinne a cieľavedome.
Manažment je nevyhnutný pre akýkoľvek typ organizácie na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach jej činnosti, bez ohľadu na teritórium, kde organizácia sídli alebo pôsobí. Bez manažmentu organizácia neexistuje. Uplatňuje sa vo výrobnej i nevýrobnej sfére.
Úlohou manažmentu je riadenie práce organizácie, ľudí organizácie a produkcie a operácií.
...
Hodnotenie (0x):