Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
V úvode diplomovej práce sa zvykne konštatovať, že pri výskume bol jedným z kľúčových problémov nedostatok vhodnej literatúry, že skúmaná oblasť ešte nie je dostatočne prebádaná. Fenomén internetu zrejme nemožno charakterizovať výstižnejšie, ako konštatovaním, že pri príprave tejto práce bol problémom naopak nadbytok literatúry.
Prvé internetové médiá vznikli len pred necelým desaťročím a o špecifickej etike týchto médií sa v USA začalo hovoriť len pred niekoľkými rokmi. Na Slovensku doteraz diskusia na túto tému podľa našich poznatkov nebola otvorená žiadnou vedeckou prácou, dokonca ani článkom v novinách. Chýbajú teda názory autorov z rozličných krajín1, chýba pohľad z dlhšieho časového odstupu, úplne absentuje názor širšej verejnosti mimo okruhu zainteresovaných (zväčša predstavitelia akademickej obce a „zaslúžilí novinári“ činní v internetových médiách) a takisto zatiaľ chýbajú hĺbkové výskumy stavu etiky v internetových médiách.
Napriek tomu pri zhromažďovaní materiálov ich rozsah veľmi rýchlo presiahol možnosti skúmania v rámci tejto práce a v rámci jej stanoveného rozsahu. Diela amerických autorov venujúce sa problematike internetových médií nám boli totiž rovnako dostupné, ako pri tradičnom skúmaní2 texty slovenské. Ako príklad možno uviesť niekoľko desiatok hodín zvukového záznamu z konferencie venovanej špeciálne problematike etiky a hodnôt v nových médiách, ktorá sa konala v USA už v roku 1997. Ešte pred piatimi-desiatimi rokmi by bolo prakticky nemožné dostať sa k podrobnému záznamu celej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na opačnom konci sveta. Odstránenie technickej bariéry však nerieši problém, ako efektívne spracovať také množstvo informácií, aké predstavuje zvukový záznam niekoľkodňovej diskusie.
Internet je globálne médium a doterajšie skúsenosti ukazujú, že podľa vývoja v bohatších krajinách možno relatívne presne predpovedať vývoj internetového trhu kdekoľvek na svete. Západná Európa o niekoľko rokov zaostáva za USA a o niekoľko ďalších rokov „predbieha“ napríklad Českú republiku, za ktorou zasa Slovensko zaostáva približne o dva-tri roky.
Táto skutočnosť definuje aj cieľ našej práce: nemožno predbehnúť rozvoj spoločnosti a náhlym skokom vyrovnať rozdiel v životnej úrovni, zato je však možné a dokonca veľmi rozumné hovoriť o problémoch, ktoré sa objavujú zatiaľ len v náznakoch.
V oblasti etiky vo väčšine prípadov nemožno dávať presné návody, nemožno predkladať kvantitatívne analýzy a jednoznačné závery. Našim cieľom bolo skôr naznačiť východiská - špecifiká internetových médií oproti tradičným mediálnym formám - a určiť okruhy otázok, ktoré sa v súčasnosti rysujú ako potenciálne etické problémy internetových médií, prípadne už etickými problémami sú, no verejnosť ani sami novinári ich tak zatiaľ nevnímajú.
Ma začiatku práce uvádzame definície základných pojmov a stručne vysvetľujeme podstatu internetu s prihliadnutím na nové možnosti, ktoré ponúka médiám. V druhej kapitole popisujeme rozdiely medzi tradičným publikovaním (či vysielaním rozhlasu alebo televízie) a šírením komunikátov prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete.
...
Hodnotenie (0x):