Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Rýchle tempo zmien v mnohých organizáciách znamená, že vedenie sa čím ďalej tým viac považuje za dôležitú funkciu manažmentu. Charakterové teórie vedenia majú pôvod v začiatku dvadsiateho storočia. Predpokladom pre tieto teórie bolo, že to čo robí niekoho efektívnym vedúcim je jeho osobnosť a osobnostné kvality. Z toho vyplýva, že vodcovia sa rodia, nie formujú. Pre manažment to znamená vybrať správnych ľudí pre vedenie firmy, aby vedeli správne vykonávať funkcie manažmentu. Hlavnou úlohou personálneho manažmentu v podniku je vyhľadávanie, prijímanie a vzdelávanie ľudí, motivovanie a ich hodnotenie.
V období personálnej administratívy sa informácie spracovávali ručne. Od začiatku 80-tych rokov išlo už o počítačové spracovanie, no na samostatných pracoviskách. Oddelené PC sa používajú dodnes. O niekoľko rokov neskôr vďaka dynamickému rozvoju informačných technológií sú PC v podniku sieťovo prepojené. Tak vzniklo tzn. personálny informačný systém prepojený s internými a externými informačnými systémami.
Hlavným cieľom tejto práce je návrh personálneho informačného systému, ktorý nám poskytuje dostatočne širokú škálu informácií, ktoré sú využívané nielen na spracovanie evidencie (o počte pracovníkov), štatistík a výkazov, ale na základe nich je možné realizovať potrebné analýzy pracovnej sily, pracovných pozícií, efektívnosti práce atď.
Najdôležitejším z problémov, ktoré bolo treba vyriešiť bol model organizačnej štruktúry. Bolo treba vyriešiť dilemu, či je organizačná jednotka tvorená jednotlivými zamestnancami, alebo či je tvorená funkčnými miestami, ktoré sú obsadené pracovníkmi. Na základe podrobného skúmania sa došlo k záveru, že každá organizačná jednotka je zložená z funkčných miest, ktoré sú obsadené jednotlivými zamestnancami. Jeden zamestnanec tak môže obsadzovať viac funkčných miest (t.j. jeden zamestnanec môže obsadzovať funkčné miesto profesora na fakulte, resp. katedre a zároveň môže zastávať funkciu dekana fakulty…).
Hodnotenie (0x):