Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vývinová psychológia (26. vypracovaných otázok ku skúške)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Ktoré tri časti zahŕňa vývinová psychológia.
Antropologická p. skúma vývin druhu homosapiens, vývoj ľuds.pokolenia od počiatočných fáz až po dnešné štádium v rôznych historických etapách.
Filogenetická psych. skúma vznik a vývin psychiky v celom živočíšnom svete.
Ontogenetická psych. skúma vývin človeka od počatia až po smrť.

2.Čo skúma ontogenetická psych. Ako sa delí.
Skúma:
- akým spôsobom prebieha a čo charakter. psychický vývin jedinca,
- aké sú psych. Vlastn. jedinca v rôznych obdobiach jeho života
- ako vznikajú a vyvíjajú sa jednotlivé psych. procesy ( pociťovanie, vnímanie, predstavy, myslenie, pamäť)
- ako vznikajú a vyvíjajú sa vlastn.osobnosti (charakter, záujmy, temperament, schopnosti, postoje)
- ako vznikajú a vyvíjajú sa zákl. činnosti človeka (hra, učenie, práca)
Delenie vývinovej psychológie na 4 odvetvia:
- psych.dieťaťa - od útleho obd.do obd. školsk veku
- ps.dospiev.mládeže - puberta, adolescencia, po dosp.
- psychológia dospelého človeka - adultopsychológia
- psychológia staroby - gerontopsychológia

3.Predmet ontogenetickej psychológie.
Je skúmať zákonitosti psych. vývinu človeka, zhromažďovať rozoberať, opisovať, porovnávať a triediť poznatky o psych. živote človeka od začiat až do konca vývinu.
všeobecná - teoretická časť zahrňa:
- charakteristiku vývinu a jeho zákonitosti,
- príčiny a činitele vývinu
- determinanty - periodizácia - delenie, členenie vývinu
praktická - konkrétna časť - zaoberá sa analýzou, opisom, vysvetľovaním vývinových osobitostí v jednotl. obd. Periodizácie. Obe úzko spolu súvisia .
...
Hodnotenie (0x):