Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Súčasnosť, 21.storočie, je poznačené neustálym prienikom podnikov na domáce i zahraničné trhy. Vplyvom globalizácie stále viac podnikov vstupuje alebo je nútených vstúpiť do konkurenčného prostredia zahraničných trhov. Narastá počet podnikov, ktoré vstupujú do iných krajín. Tieto podniky majú svojich obchodných zástupcov alebo výrobné závody v týchto krajinách. Podnik, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách musí pri svojom riadení zvážiť rôznorodosť podnikateľského prostredia i rôznorodosť spotrebiteľských trhov. Medzinárodné prostredie môže pre podnik znamenať konkurenčné výhody, ktoré je však potrebné hľadať a vytvárať.
V súčastnej dobe stúpajú nároky na všetky podniky, ktoré vstupujú do trhovej ekonomiky. Úspešnosť podniku ako aj udržanie si určitých konkurenčných výhod podniku na trhu spočíva v neustálom prispôsobovaní sa zmenám trhu, zmenám vonkajšieho prostredia. Pre úspešnú podnikateľskú činnosť v podmienkach trhového hospodárstva je dôležité správne pochopiť nutnosť týchto zmien. Na dosiahnutie a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku je potrebné, aby boli podniky schopné tieto zmeny realizovať.
Podnik, pôsobiaci v trhovej ekonomike, je stále pod tlakom konkurencie. Preto musí neustále zdokonaľovať svoje vnútorné procesy, systémy riadenia a dokázať reagovať na vonkajšie podnety. Zmeny vonkajšieho ako aj vnútorného prostredia podniku prinášajú množstvo problémov. Na riešenie týchto problémov už nestačia tradičné spôsoby riadenia podniku. Táto situácia si vynucuje využívanie stále novších a efektívnejších manažérskych prístupov, metód a prvkov v riadení podnikateľských subjektov, aby bol podnik schopný prispôsobovať sa neustálym zmenám trhového prostredia.
Manažment podniku musí byť pripravený ale hlavne odhodlaný prijímať a osvojovať si nové prvky, metódy, postupy. Na to, aby bol podnik ochotný prijať nové prvky, nové zmeny v riadení podnikateľských subjektov, musí vedieť aké má možnosti. Aké prvky môže využiť, aby zabezpečil efektívne fungovanie podniku. Musí byť informovaný o prínosoch i nedostatkoch zavedenia daného prvku. Podnik môže využiť informácie o uplatnení príslušného prvku v inom podniku a na základe týchto skutočností sa rozhoduje o prijatí a využití tohto prvku vo svojom procese riadenia.
V súčasnej dobe existuje množstvo metód a techník, ktoré úspešne riešia problémy neustálych zmien na trhu. Medzi tie významnejšie možno zaradiť outsourcing, ktorý využíva väčšina podnikov na Slovensku i v zahraničí. Úspešnosť metódy benchmarkingu môže zabezpečiť pre podnik konkurenčnú výhodu. K ďalším významným a uplatňovaným prvkom v riadení podnikateľských subjektov možno zaradiť reinžiniering, controlling, Balance Scorecard a mnoho ďalších.
Hodnotenie (0x):