Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Zdravie to nie je niečo hmatateľné, je to pojem, hodnota, ktorá pre každého znamená niečo iné. A keďže ako spoločnosť aj názor ľudí sa mení, tak zdravie môže mať v rôznych etapách života rôznu hodnotu. V Slovenskej republike je Ústavou Slovenskej republiky garantované právo na ochranu zdravia každého občana. Toto ústavné právo každého občana v sebe zahŕňa nielen súbor zdravotníckych opatrení, ktoré pôsobia hlavne preventívne, ale aj v prípade poškodenia zdravia zabezpečia jeho obnovu. Zároveň obsahuje aj právo každého na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie. Ochrana zdravia občana je spojená aj s celým radom činiteľov, ktoré na seba nadväzujú ako napr. správnou výživou, pracovnými a sociálnymi podmienkami občana, úrovňou poskytovaných služieb atď . Tieto činitele väčšinou zabezpečuje štát a jeho orgány, no zodpovednosť za svoje zdravie nesie občan aj sám. Nemožno na ňu zabúdať, pretože s vývojom spoločnosti narastá. Ľudia začínajú chápať, že „zdravý človek má veľa želaní, chorý len jedno“ (Gánický,1971), že v zdravej spoločnosti je potenciál ľudstva.
V súčasnosti zdravotný stav občanov ovplyvňuje aj tvorba a ochrana životného prostredia. Tento fakt je problémom globálnym, celosvetovým. Znečisťovanie životného prostredia má za následok aj zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva.
Vo všeobecnosti všetky vyspelé krajiny majú zabezpečenú starostlivosť o podporu, ochranu a rozvoj zdravia obyvateľstva. Legislatívne zabezpečenie sa v krajinách Európskej únie (ďalej len EÚ) zjednocuje inštitucionálne, ale administratívne sú obrovské rozdiely z hľadiska začlenenia do rôznych rezortov v špecifických oblastiach, napr. verejné zdravotníctvo väčšinou pod rezortom zdravotníctva, environmentálne zdravotné služby ako súčasť verejného zdravotníctva pod rezortom životného prostredia, ochrana zdravia pri práci pod rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny event. pod rezortom zdravotníctva (Fínsko, Taliansko), ochrana potravín patrí do viacerých rezortov najmä poľnohospodárstva, obchodu, ale v poslednej dobe aj zdravotníctva s tendenciou zvyšovania kompetencií rezortu zdravotníctva (V. Británia, USA).
...
Hodnotenie (0x):