Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Hospodárska politika - stĺpcový ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva
Podstata, vymedzenie a význam
Hospodárska politika ako vedná disciplína sa zaoberá činnosťou jednotlivca, spoločnosti a štátu, ktoré súvisia s tvorbou a spotrebou hospodárskych statkov, t.j. tovarov a služieb určených k uspokojeniu potrieb - na konečné použitie. Hospodárska politika sa zameriava na ekonomické správanie sa subjektov trhovej ekonomiky (domácnosti, firmy, vládne inštitúcie). Toto je základný cieľ hospodárskej politiky (HP). Druhým cieľom HP je poznať prognózy - predpovede.Hospodársky systém sa delí na mikroekonomickú a makroekonomickú štruktúru. Makroekonomickú HP sa zameriava na oblasť makroekonomickej rovnováhy a efektívne využitie zdrojov spoločnosti ako aj na oblasť ekonomického rastu. Mikroekonomická HP spočíva vo výbere a využití nástrojov, aby sa dosiahli určité ciele.Modernú HP môžeme definovať ako HP štátu v oblasti zabezpečenia základných ekonomických cieľov spoločnosti, ako aj na zabezpečenie stability ekonomického vývoja a rastu.
V súlade s vývojom ekonomickej teórie sa vytvorili dve skupiny prístupu štátu k hospodárstvu: -liberálna HP -intervencionistická HP
Liberálna koncepcia HP buduje na predpoklade, že trhový systém je schopný absorbovať vonkajšie impulzy prostredníctvom cenového mechanizmu.
Intervencionistická HP vychádza z predpokladu, že súkromný sektor nemá vnútornú stabilitu, a preto tzv. zlyhanie trhu si vynucuje dopĺňať fungujúci trhový systém o verejný sektor. Štát svojimi zásahmi prispieva k obnove narušenej makroekonomickej rovnováhe a presadzuje spravodlivejšie rozdelenie dôchodkov.Koncepcia liberálnej HP bola hlavným motívom HP do obdobia veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929-1933. Od tohto obdobia až do polovice 70. rokov sa presadila koncepcia intervencionostickej HP.
HP vo vyspelých štátoch sa realizovala: formou indikatívneho plánovania (Fr, Nem, Jap.), formou sociálneho štátu - štát blahobytu (škandidávske štáty) , formou koncepcie sociálno-trhového hospodárstva
V tomto období vznikali medzinárodné hospodárske organizácie a inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, OECD, GATT - teraz WTO, ktorých cieľom bolo zabrániť možnosti vzniku krízy podobnej, ako veľká hospodárska kríza.
V 70. rokoch sa v dôsledku zásadných zmien (rast inflácie, ropné šoky) vyčerpali možnosti intervencionistickej HP, a preto prichádza k zmene od intervencionistickej HP ku konzervatívnej HP (USA, Veľká Británia).
Súčasná moderná HP je jednoznačne liberalisticky orientovaná.
...
Hodnotenie (0x):