Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Jedným zo základných cieľov Európskej Únie bolo vytvoriť čo najkonkurencieschopnejšie zoskupenie európskych krajín, ktoré by malo tvoriť protipól Spojeným Štátom Americkým. Konkurencieschopnosť EÚ pritom mala vychádzať predovšetkým zo základných slobôd a to voľný pohyb tovaru, voľný pohyb pracovníkov, sloboda podnikania, voľný pohyb kapitálu a platieb a voľný pohyb služieb.

Práve posledná menovaná sloboda bola nejasne koncipovaná a bolo sporné, na ktoré služby sa voľný pohyb vzťahoval a ktoré služby tvoria výnimky. Výkon činnosti poskytovania služieb v zahraničí taktiež podliehal zložitým byrokratickým a administratívnym postupom a formálnym náležitostiam, ktoré museli podnikatelia splniť, aby mohli poskytovať služby na území danej krajiny. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť, aby sa poskytovanie služieb nespájalo s diskriminačným prístupom na základe krajiny pôvodu a zároveň harmonizáciu dokumentov a osvedčení v rámci členských krajín. Tu bolo potrebné zjednodušiť získavanie oprávnení poskytovať služby zabezpečením neduplicity podmienok - to znamená, aby poskytovateľ nemusel spĺňať to isté kritérium v každom členskom štáte zvlášť, ale aby mu toto bolo uznané.

V záujme zvýšenia úrovne kvality poskytovaných služieb bolo potrebné vytvoriť mechanizmy jednotného hodnotenia kvality a zvýšenia transparentnosti služieb, čiže zabezpečiť, aby mala tá istá služba v každom členskom štáte porovnateľnú požadovanú kvalitu. V prípade nesplnenia tejto požiadavky bolo potrebné upraviť právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a jej príjmateľom.
...
Hodnotenie (0x):