Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V posledných rokoch pribudli do legislatívy SR mnohé zákony a predpisy medzi nimi významné pre oblasť manažérstva kvality, zákon č.263/1999 o Verejnom obstarávaní, zákon č.264/1999 o technických požiadavkách a posudzovaní zhody, zásady správnej výrobnej praxe HACCP ako 8 hlava potravinového kódexu SR, veľké množstvo STN noriem, predpisov o životnom prostredí, predpisov manažérstva bezpečnosti pri práci a rôznych iných. Dôkazom toho je, že vláda SR prijala a vyhlásila Národný program kvality SR do roku 2003 už v roku 1998, ako uznesenie vlády SR č.673, na základe ktorého je evidentná podpora z vytvárania prostredia, v ktorom je kvalita presadzovaná a vyžadovaná ako prirodzená zložka všetkých činností. Z Národného programu kvality SR vyplýva akceptácia významu kvality, jej sústavného zlepšovania a presadzovania do všetkých činností organizácie. Ďalej z programu vyplýva propagácia a podpora zavádzania manažérstva kvality a ich nadväzujúcej certifikácie v organizáciách a podnikoch, vrátane štátnej a verejnej správy. Tento trend pokračuje aj v národnom programe kvality na roky 2004-2008.
Výrobné organizácie a organizácie poskytujúce služby sú povinné rešpektovať a dodržiavať všetky zákony a predpisy týkajúce sa ich činnosti s cieľom uspokojiť potreby zákazníka. Zákazník sa dostáva do výrazne lepšieho postavenia oproti výrobcom a poskytovateľom ako kedykoľvek pred tým. Na výrobcov a poskytovateľov služieb je kladený oveľa väčší dôraz a tlak zo strany štátnych inštitúcií a najmä zo strany zákazníka zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní garantovať kvalitu výrobkov a služieb s uspokojením potrieb zákazníka za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.
...
Hodnotenie (0x):