Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Druhé vydanie učebných textov z predmetu Právna komparatistika vychádza po niekoľkoročných skúsenostiach s výučbou tohoto predmetu, ktorý bol ako nový zaradený do učebného programu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1999. Napriek pomerne krátkemu obdobiu medzi dvoma vydaniami tejto učebnej pomôcky možno zaznamenať rozsiahle zmeny v jednotlivých právnych systémoch súčasného sveta. To bol jeden z dôvodov, ktorý nabádal vykonať určité zmeny v predkladanom texte. Samozrejme nemá zmysel úsilie (a bola by to márna snaha dopredu odsúdená na neúspech) doplniť text po všetkých stránkach a zaznamenať všetky skutočnosti, ku ktorým v systéme práva došlo. V konečnom dôsledku, napriek hektickému vývoju na prelome storočí a nepretržitému globálnemu pohybu v systéme práva, o výrazných fundamentálnych zmenách, meniacich podstatu uvádzaných javov, až na niektoré výnimky (najmä v oblastiach, kde padli totalitárne orientované režimy a v oblastiach so “zvýšenou integračnou aktivitou”) ani nemožno uvažovať. Preto ani zmeny z tohto dôvodu nebudú fundamentálne. Druhou skutočnosťou, ktorá nabádala ku zmenám bola snaha zúročiť skúsenosti z výučby predmetu, ktoré viedli k akcentovaniu, alebo naopak k vypusteniu niektorých faktov.
Cieľom tejto učebnej pomôcky (tak ako je to uvedené aj v úvode prvého vydania) je poskytnúť študentom právnickej fakulty základné poznatky z oblasti porovnávacej právnej vedy, opierajúc sa o osvedčené autority, predovšetkým práce akademika Knappa, kolektívu autorov z bývalej Katedry porovnávacej právnej vedy Právnickej Fakulty UK v Bratislave (Štefanovič, Kálesná, Hruškovič), J. Drgonca a ďalších komparatistov.
Učebné texty sú členené do dvoch častí - na všeobecnú a osobitnú časť. Prvá, subtílnejšia časť je viac teoretická a je venovaná všeobecnému úvodu do teórie porovnávania práva. Druhá časť obsahuje kapitolu o porovnávaní v niektorých vybraných odvetviach verejného práva a podstatná časť učebných textov je venovaná súkromnoprávnej komparatistike a v rámci nej - systematickému usporiadaniu rôznych právnych systémov vo svete. Táto časť sa nevyhne deskriptívnemu prístupu, nakoľko nevyhnutným predpokladom pre použitie porovnávania je poznanie toho, čo bude predmetom porovnávania. Preto popri poskytnutí poznatkov z teórie právnej komparatistiky poskytne táto publikácia najmä základné poznatky o cudzích právnych poriadkoch. Osvojenie si týchto poznatkov sa v súčasnej dobe stáva už nevyhnutnou požiadavkou profilu absolventa právnického štúdia, nakoľko predpoklad, že sa bude pohybovať v oblastiach, kde sa aplikujú normy iných právnych poriadkov je v súčasnosti veľmi reálny. Zároveň takéto poznanie poskytuje aj nový pohľad na domáce právo, respektíve určitý nadhľad pri jeho vnímaní a posudzovaní a nabáda k systémovému uvažovaniu. Zostáva len dúfať, že poznatky ktoré táto učebná pomôcka poskytuje zostanú vyhľadávanou súčasťou právnického vzdelávania.
Hodnotenie (0x):