Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Molekulová biológia je najmladšou biologickou vedou. Podmienky potrebné pre jej uznanie za vedný odbor boli splnené už dávnejšie (bola vypracovaná koncepcia a teória odboru, boli publikované monografie a začal sa vydávať vlastný medzinárodný časopis), ale za samostatnú vednú disciplínu sa začala pokladať od roku 1953. V apríli roku 1953 J. D. Watson a F. H. Crick prekvapili vedecký svet publikovaním dvojstranového článku v časopise Nature, v ktorom bol zverejnený nový model molekuly DNA. Odvtedy sa dvojitá špirála DNA stala symbolom molekulovej biológie. V druhom článku tí istí autori uviedli, že počas replikácie sa dva reťazce DNA separujú a každý z nich slúži ako matrica na tvorbu druhého reťazca. Tým bol súčasne daný základ molekulovej genetiky. Pri skúmaní štruktúry a replikácie DNA Watson a Crick vychádzali z poznatkov získaných inými vedcami, najmä Franklinovej, Chargaffa, Paulinga a Wilkinsa, ktorých prácu svetová odborná verejnosť nikdy nedocenila.

V roku 1958 F. H. Crick publikoval ucelenú koncepciu uchovávania, prenosu a realizácie genetickej informácie, tzv. centrálnu dogmu molekulovej biológie. Na začiatku 60-tych rokov 20. storočia boli experimentálne potvrdené základné princípy translácie a dokončilo sa rozšifrovanie genetického kódu. Objav reverznej transkripcie a reštrikčných endonukleáz umožňujúcich cielené štiepenie molekuly DNA umožnili po roku 1973 rýchly rozvoj génového inžinierstva.

Poznatky o stavbe, vlastnostiach a funkciách biologicky dôležitých molekúl a nadmolekulových komplexov sa do r. 1953 získavali v rámci iných vedných odborov, hlavne biochémie, genetiky a cytológie. V súčasnosti molekulová biológia okrem uvedených oblastí zasahuje do cytológie, vývinovej biológie, imunológie, fyziológie, ale aj medicíny a iných oblastí, preto jej náplň nemožno presne ohraničiť. Molekulová biológia má aj určitú zjednocujúcu úlohu, pretože na molekulovej úrovni výskumu sa stretávajú a prelínajú rôzne biologické odbory.
...
Hodnotenie (0x):