Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. KAPITOLA
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

1. 1 Správanie spotrebiteľa a jeho význam


Na úvod tejto kapitoly považujeme za potrebné ujasniť si pojmy „spotrebiteľ“ a „zákazník“, resp. ktorý z nich budeme v tejto práci uprednostňovať. Termín „zákazník“ sa používa v súčasných moderných koncepciách marketingu, a to hlavne podobách ako orientácia na zákazníka, spokojnosť zákazníka apod. Avšak v publikáciách o nákupnom správaní je zaužívané spojenie „správanie spotrebiteľa“ či „spotrebiteľské správanie“. Jan Koudelka definuje nákupné správanie ako správanie ľudí - konečných spotrebiteľov. Aj Philip Kotler vo svojich dielach opisuje dynamiku nákupného správania spotrebiteľov a spotrebiteľského trhu. Preto pri objasňovaní problematiky nákupného správania vo všeobecnosti je pojem „spotrebiteľ“ vhodnejší.
Správanie ľudí spojené so spotrebou hmotných i nehmotných statkov predstavuje jednu z rovín ľudského správania vôbec. Spotrebiteľské správanie nie je len jednanie spojené s bezprostredným nákupom alebo užitím výrobku. Zahrňuje aj okolie, ktoré ho podmieňuje. Odráža sa v ňom aj akási spotrebná podstata každého človeka, ktorá je čiastočne daná geneticky a čiastočne ju získavame v priebehu života v danej spoločnosti. Pri sledovaní spotrebiteľského správania sa opierame o celý rad odborov, ktoré sa ho z tej či onej stránky dotýkajú. Mnoho informácií o správaní spotrebiteľa poskytuje psychológia, sociológia, sociálna psychológia, kultúrna antropológia a ďalšie odbory. Analýzou správania sa teda zaoberá celý komplex vedeckých disciplín. Vedy o správaní /behaviorálne vedy/ bývajú niekedy zahrňované do vied o človeku.
Veda o správaní našla skoro uplatnenie v marketingu. Pri orientácii marketingu na spotrebiteľa hrá správanie spotrebiteľa kľúčovú rolu. To viedlo k bezprostrednému uplatneniu všetkých teoretických i rady praktických poznatkov. Aj spätne je možné doložiť prínos výskumu spotrebiteľského správania pre všeobecnú teóriu správania spotrebiteľa.
...
Hodnotenie (0x):