Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im prislúchajúce prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),
b) smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom pri aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancoch,
c) únosný čas práce pri zvýšenej záťaži teplom,
d) ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom,
e) prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
f) pitný režim zamestnancov.
...
Hodnotenie (0x):