Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Problematika pracovného prostredia sa dostala do centra pozornosti spoločnosti až v priebehu tohto storočia. Záujem odborníkov sa sústreďoval predovšetkým na vplyv pracovného prostredia na výkon a na možnosti predchádzania pracovným úrazom. Úsilie o zvyšovanie produktivity práce neobišlo ani skúmanie vplyvu optimalizácie pracovného prostredia na výkon pracovníka. Postupne sa začali skúmať aj ekonomické aspekty tvorby a ochrany pracovného prostredia s rôznymi prístupmi a cieľmi ich riešenia.
Každá ľudská činnosť je spojená s rizikom a prináša so sebou také nečakané a nežiadúce udalosti ako sú úraz, poškodenie zdravia, materiálne škody.
Príčin, ktoré spôsobujú vznik uvedených udalostí, je samozrejme viac. Aj keď mnohé z nich spočívajú v samotnom charaktere práce a nemožno im v pracovnom a technologickom procese úplne vylúčiť, na základe vykonaných analýz zisťujeme, že v prevažnej miere ich zapríčiňuje konanie, resp. nečinnosť ľudského faktora.
Ako sa dynamicky rozvíjajú ľudské činnosti a ich technika, mení sa i pracovné prostredie. Súčasne je treba dbať na to, aby sa pri zlepšovaní technických parametrov technologických procesov pracovné prostredie nezhoršovalo, ale naopak, zlepšovalo.
V súčasnosti sa najintenzívnejšie rozvíja technická bezpečnosť. Zohľadnenie požiadaviek bezpečnosti je jednou zo základných podmienok v etape projektovania a konštruovania ako aj v etape prevádzky, opráv, údržby a recyklingu. Prispieva k tomu aj sústava legislatívnych predpisov v oblasti bezpečnosti.
...
Hodnotenie (0x):