Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
I. SOCIÁLNA PATOLÓGIA
- je súhrnný pojem pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Patria sem aj sankcionované formy deviantného správania, ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie(Ondrejkovič, 2001)
- Spencer /anglický filozof a socioĺog/ hľadal paralelu medzi sociálnou a biologickou patológiou.
- Durkheim /Francúz, jeden zo zakladateľov vedeckej sociológie/ považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem.
- Durkheim: každé jednotlivé správanie člena príslušného sociálneho útvaru sa uskutočňuje na pozadí normatívnej štruktúry, ktorej zodpovedá, resp. ktorú niekedy dokonca odzrkadľuje alebo voči ktorej je namierené.

ČO JE NORMA?
Norma je určité pravidlo /zásada/ , ktorá je v danej spoločnosti prijímaná, očakávaná, ktorá určuje, aké správanie je v konkrétnej situácii normálne/správne, vhodné/ a ktoré nie je.
Normy určitým spôsobom regulujú naše správanie.
Uľahčujú komunikáciu medzi ľuďmi, vnášajú do našich vzťahov pravidelnosť a umožňujú nám predvídať správanie tých druhých.
Hranice medzi normálnym, nenormálnym a patologickým nie sú jasné.

DRUHY NORIEM
Morálne normy
Obyčaje, zvyky, tradície
Náboženské normy
Právne normy
Tabu
...
Hodnotenie (0x):