Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Predvídanie patrí k najstarším ľudským aktivitám. Z neho sa sformovalo plánovanie, ktoré je v súčasnosti prioritnou funkciou riadenia a organickou súčasťou manažmentu v podniku.
Prechodom od centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú a v podmienkach turbulencie prostredia sa môže zdať, že plánovanie stráca na svojom význame. Nie je tomu tak. Naopak získava ešte významnejšie pozície tým, že umožňuje predvídať vývoj viacvariantne a pripraviť sa podnikovému manažmentu na možné prekvapenia.
Sotva v reálnom ekonomickom živote začne fyzická či právnická osoba podnikať či podnikajú bez toho, aby plánovali svoju činnosť a mali vytýčené ciele, úlohy a výsledky, ktoré očakávajú.
Predkladaná publikácia sa zaoberá teóriou a metodológiou plánovania. Je určená najmä pre študentov a doktorandov Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rovnako poslúži aj študentom z ostatných fakúlt SPU v Nitre ako aj ostatnej verejnosti najmä z kruhu podnikateľského sveta. Predkladaná publikácia si nekladie za cieľ komplexne aplikovať celú problematiku plánovania. Tým sa budú zaoberať ďalšie pripravované publikácie ako napríklad investičné a finančné plánovanie, marketingové, výrobné a pesonálne plánovanie a pod. Tento prístup volíme z toho dôvodu, aby záujemca o základy plánovania nemusel si zaobstarávať publikáciu o komplexnom plánovaní v podniku, čo konečne súvisí aj so študijnými zameraniami na fakulte a univerzite.
Autor ďakuje oponentom za oponovanie publikácie. S vďakou príjmem pripomienky či námety na ďalšie skvalitnenie publikácie.
...
Hodnotenie (0x):