Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Problém efektívneho riadenia podniku je v súčasnosti veľmi aktuálny. Neustála potreba zlepšovania podnikovej výkonnosti a efektívnosti narastá priamo úmerne s rastom konkurencie na svetových trhoch. K zvyšovaniu efektívnosti podnikateľskej činnosti, t.j. k zvyšovaniu jej hospodárnosti, účelnosti a účelovosti, vedie predovšetkým implementácia vhodných, kreatívnych, prípadne inovatívnych manažérskych metód, postupov, spôsobov, či prístupov do riadenia podniku.
Cieľom bakalárskej práce je na základe aplikácie teoretických poznatkov a východiskového rozboru skúmanej problematiky navrhnúť projekt uplatnenia vybraných manažérskych činností podnikateľského subjektu. Práca je rozdelená podľa rámcovej osnovy do deviatich logicky nasledujúcich kapitol, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť v práci rozčlenené do jednotlivých podkapitol a odstavcov.
Prvá kapitola predstavuje teoretické uvedenie do problematiky tvorby projektu riadenia podniku. Jej obsah je zameraný na ozrejmenie pojmov, ako napríklad riadenie podniku, projekt alebo projektový manažment, ktoré priamo súvisia so zvolenou témou bakalárskej práce.
Druhá kapitola práce je venovaná podnikateľskému subjektu. Konkrétne sa zaoberá charakteristikou a vymedzením podniku prostredníctvom jeho histórie, poslania, filozofie i vízie a opisom činnosti podniku, ktorý je v práci prezentovaný transformačným procesom, vstupmi a výstupmi podniku.
Tretia kapitola podáva prostredníctvom rozboru vnútorného a vonkajšieho prostredia informácie o aktuálnom stave podniku a o jeho pozícii na trhu. Táto kapitola pozostáva zo STEEP analýzy, z analýzy dodávateľov, odberateľov a konkurencie podniku, analýzy vnútornej situácie podniku, t.j. analýzy jeho finančnej situácie, ľudských zdrojov, marketingovej činnosti a povesti, a zo SWOT analýzy vypovedajúcej o silných i slabých stránkach podniku a o príležitostiach a hrozbách trhu.
Prednosti podnikateľského subjektu, respektíve jeho kľúčové faktory úspechu, sú zadefinované v štvrtej kapitole, v ktorej je na ohodnotenie vplyvu externých činiteľov (faktorov odvetvia) na podnik použitá metóda EFE.
O budúcom smerovaní podniku vypovedá piata kapitola, v ktorej sú stanovené ciele podniku v jeho štyroch funkčných oblastiach: v oblasti poskytovanej služby, financií, marketingu a ľudských zdrojov podniku.
Obsahom šiestej kapitoly sú riadiace funkcie podniku, charakteristika a spôsob realizácie plánovania, organizovania, zabezpečovania a rozvoja personálu, vedenia ľudí a kontroly vo vybranom podniku.
Predmetom nasledujúcej, siedmej kapitoly je charakteristika a tvorba plánov podniku vo funkčných oblastiach, v ktorých sú stanovené jeho ciele.
...
Hodnotenie (0x):