Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Vypracované otázky na ústnu skúšku z predmetu Analýza účtovnej závierky od prof. Ing. Anny Šlosárovej, PhD.

1. Charakteristika účtovníctva z praktického a teoretického hľadiska
Účtovníctvo vzniklo z potrieb praxe. Najskôr sa vyvinulo jednoduché účtovníctvo, neskôr podvojné účtovníctvo. V súčasnosti v tejto súvislosti hovoríme o dvoch sústavách účtovníctva:
1. sústave podvojného účtovníctva
2. sústave jednoduchého účtovníctva
Líšia sa predovšetkým tým, akým spôsobom sa zaznamenávajú informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva. Ich spoločným znakom je, že sú nástrojom zistenia výsledku hospodárenia príslušného subjektu. 
Cieľom účtovníctva je poskytovať informácie o finančnej situácii, výnosnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky...

2. Obsah účtovníctva z časového hľadiska
Každá ÚJ existuje nepretržite od svojho vzniku až po zánik. Pri vzniku ÚJ sa vyhotoví otváracia súvaha. Priebeh hospodárskej činnosti ÚJ počas jej existencie je potrebné kvantifikovať, čo s zabezpečuje vedením účtovníctva. Výsledným produktom spracovania informácii o činnosti ÚJ za určité obdobie je účtovná závierka.
Časový úsek medzi dňami, ku ktorým sa zostavujú dve po sebe idúce účtovné závierky sa nazýva účtovné obdobie...
Hodnotenie (0x):