Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Štatistika - semestrálny projekt

Skryť detaily | Obľúbený
Naším cieľom bolo porovnať aký má podiel výsledkov Slovenského jazyka na celkové výsledky prijímaciích skúšok. Na to sme použili údaje z nasledovnej internetovej stránky: http: //www.gk2po.sk/www /Dokumenty/vys.pdf sú to údaje výsledkov prijímacích skúšok na Gymnáziu v Prešove. Tieto údaje sme však upravili tak, že sme ich zväčšili až na 54 údajov a prispôsobili sme aj hodnoty údajov vzhľadom na to, že sme mali za cieľ dosiahnuť normalitu údajov súboru SJL v % a súboru Celkovo v %, čo sa nám po úprave súborov aj podarilo (viď str. 5)Na testovanie normality sme použili Pearsonov Chi test dobrej zhody. Najskôr sme však urobili popisnú štatistiku, ktorú sme robili zo všetkých troch súborov, ktoré sú udávané v percentách. Vzhľadom na to, že so súborom matematika v % sme nepracovali nerobili sme jeho test normality. Po vyšetrení normality, sme na hladine alfa = 0,05 (s touto hladinou sme pracovali počas celého robenia projektu) urobili dvojvýberový párový t-test na strednú hodnotu, kde sme zisťovali či stredné hodnoty súborov sú rovné alebo sa nerovnajú. Keďže nám vyšiel výsledok, že sa nerovnajú rozhodli sme sa porovnať, ktorá z hodnôt je väčšia. Použili sme na to dvojvýberový párový t-test na strednú hodnotu, ale ľavostranný. Ďalej sme otestovali lineárnu závislosť a urobili sme regresnú štatistiku.
Hodnotenie (0x):