Registrácia | Prihlásiť

Referát: Regres poistiteľa

Skryť detaily | Obľúbený
V Občianskom zákonníku v časti o poistení nie je vymedzený pojem regresu, alebo regresného práva. O regresnom práve poistiteľa nehovoria ani poistné podmienky pre poistenie majetku ani poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu. OZ uvádza výslovne postih iba v 1 ustanovení - § 440, ale nie v ustanoveniach o poistení. § 440 hovorí, že ak má niekto zákonnú povinnosť hradiť škodu za iného, po splnení tejto povinnosti má proti nemu postih. V zákone nie je presne uvedené, či tu platí iba následný postih, alebo či je tu možný aj predbežný postih. Oba – aj keď to tak OZ výslovne nenazýva, umožňuje § 515, ods.2 a 3 v prípade solidárnych záväzkov. Okrem toho, následný postih prichádza do úvahy aj vtedy, keď ručiteľ zaplatí na výzvu veriteľa dlh, za ktorý sa zaručil - §550. Právo regresu - §440 , § 511, ods. 1 a 2 a §550 má teda ten, kto plnil namiesto iného povinného subjektu, voči
ktorému mu zákon priznáva, či už pred plneným, tzv. predbežný postih – preventívny regres alebo po plnení, tzv. následný postih – subrogačný regres.
Kľúčové slová:

regres

poistiteľ

poistenie majetku

Hodnotenie (0x):