Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Kriminalita a delikvencia
V našej práci ponúkneme široký prehľad tejto problematiky, zameriame sa na terminológiu, teórie delikvencie a kriminality, príčiny, typológie páchateľov a obetí a tému uzavrieme náčrtom prevencie kriminality a delikvencie najmä v podmienkach Slovenskej republiky. Delikvencia a kriminalita patria k závažným sociálno-patologickým deviantným formám správania a v súčasnosti predstavujú nielen celospoločenský, ale aj globálny problém ľudstva.

Patologické hráčstvo
Patologické hráčstvo je psychická porucha, ktorá patrí medzi návykové a impulzívne poruchy. Prejavuje sa častými a opakovanými epizódami hráčstva, ktoré dominujú v živote hráča na úkor sociálnych, rodinných, pracovných a materiálnych hodnôt. Prítomné je intenzívne nutkanie k hre, ktoré sa dá len ťažko ovládnuť, spolu so zaujatými myšlienkami a predstavami hrania, ktoré túto činnosť sprevádzajú. Základným prejavom patologického hráčstva je trvalo sa opakujúce hranie , ktoré pokračuje a často i narastá napriek evidentným nepriaznivým sociálnym následkom. Včasné rozpoznanie a zachytenie príznakov patologického hráčstva, ako ja včasné vyhľadanie pomoci môže predísť tomu aby sa patologické hráčstvo rozvinuli do tragických následkov.

Prostitúcia
Jedným z najstarších sociálnych javov, ktorý porušuje normy sexuálneho správania a často je považovaný za sociálnopatologický jav, je prostitúcia. Za klasickú prostitúciu možno podľa Ondrejkoviča pokladať „poskytovanie sexuálnych služieb z ekonomických dôvodov, pričom ani tu nemusí byť dôvodom výlučne sociálna núdza, chudoba alebo nedostatok. Prostitúcia môže mať i charakter prostriedku dosahovania spoločenskej alebo profesijnej kariéry a úspechu.“

Šikanovanie
Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova ,, chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, zastrašovanie, využívanie sily. Veková hranica, kedy sa stretávame so šikanovaním sa v našich školských podmienkach začalo posúvať na 1. stupeň základnej školy, čo znamená už v období mladšieho školského veku Rozvoj šikanovania má na svedomí aj spoločnosť. Dôležitý faktor pri zvyšovaní výskytu šikanovania je anticipácia beztrestnosti- agresor sa neobáva trestu.

Samovražda
Slovo smrť priťahuje pozornosť ľudí odpradávna. Život každého človeka má svoj začiatok a samozrejme aj svoj koniec, teda smrť. Vzťah človeka k smrti sa formuje v priebehu života pod vplyvom výchovy, životných okolností a skúseností, zdravia a iných činiteľov, čo sa odráža v diferencovanom vzťahu ľudí k nej. Pre niektorých ľudí sa smrťou všetko končí, iní veria, že sa ňou začína niečo nové. I spôsoby smrti sú rôzne. Ak ľudskému telu nebola odňatá žiadna podmienka života, dochádza k smrti prirodzenej. Ostatné spôsoby smrti, ako napr. smrť vo vojne, pri autonehode, vražde, nešťastnej náhode, poprave e tiež samovražde, sú smrťou neprirodzenou.
Hodnotenie (0x):