Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Lekárska etika

Skryť detaily | Obľúbený
1.Etymológia slova etika, bioetika, etika v štruktúre vedy, spojenie etiky s medicínou
- etika pochádza z gréckeho „ethos“ a má viac lexikálnych významov – zvyk, obyčaj, miesto na bývanie
-veda, kt. hovorí o správnom realizovaní sa človeka
- náuka o mravnej hodnote ľud. Skutku
MORÁLKA - pochádza z latin. Moralis a rieši skôr to, či je činnosť správna a nie charakter činnosti ako to robí etika
ROZSAH ETIKY - vymedzený, partikulárny, lebo rieši 1 stránku morality
ÚLOHA ETIKY- analyzovať a zdôvodňovať mravnú hodnotu ľudského konania, či už individuálneho al. sociálneho
BIOETIKA
– vedecká disciplína, kt. študuje a rieši etické problémy v oblasti medicíny a celej živej prírody, životného prostr.., je spojená s činnosťou človeka ako indivídua i ako jednotl. Spoločenstiev (komunít)
-bioetické situácie rytmu ľudského života obsahujúce jeho začiatok, trvanie a smrť, môžu byť najvšeobecnejším kritériom rozdelenia problémov bioetiky na 3 časti: biogenéza, bioterapia a tanatológia
V jednotlivých oblastiach vedy sa prejavuje rastúci záujem o etiku. Medicína ako veda, aj ako náuka o zdraví a chorobe človeka patrí taktiež k vedám, kt. vo zvýšenej miere tento záujem prejavujú. Lekár ako realizátor a vlastník tejto náuky preberá na seba etickú povinnosť slúžiť životu a zdraviu človeka. Táto starostlivosť si vyžaduje etický rámec, uvedomenie si profesionálnej zodpovednosti za život človeka. Spätosť lekára s etikou potvrdzuje aj fakt, že 1. Kódex etiky bol určený lekárom v Hippokratovej prísahe.
Participujúce zložky etiky: etiketa, axiológia, deontológia, kazuistika, etnológia a asketika
Etické princípy: -deskriptívny (opisný), normatívny, situačný, teonómny, metaetický
Kľúčové slová:

ťahák

lekárska etika

bioetika

Hodnotenie (0x):