Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Strategický manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Stratégia – súhrn zásad či pravidiel, ktoré slúžia k riadeniu procesov alebo činností, rep. ako spôsob plánovania a riadenia
činnosti, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ

Znaky stratégie:
- cieľové smerovanie
- systémový charakter
- procesné smerovanie
- reálna podstata
- vyváženosť obsahu a formy
- variantnosť riešenia
- smerodajnosť pre ďalšie rozhodnutia
- rozhodujúci význam z viacerých hľadísk
Kľúčové slová:

Strategický manažment

Hodnotenie (0x):