Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Kataster nehnuteľností

Skryť detaily | Obľúbený
Kataster Nehnutelnosti (prednášky) - komplet

Predmet a metóda –význam KN
•zabezpečenie istoty vlastníctva (riadny prevod aprechod vlastníctva); čl. 20, ods. 1 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. vznení neskorších predpisov „...každý má právo vlastniť majetok ...“;
•základ pre daňový systém;
•základ pre stanovenie ceny nehnuteľností;
•podklad pre poľnohospodársku alesnú výrobu, bytovú politiku, hospodársku činnosť, finančné operácie, na oceňovanie nehnuteľností, na tvorbu aochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok, chránených území aprírodných výtvorov, na budovanie ďalších informačných systémov onehnuteľnostiach, .....
Hodnotenie (0x):