Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Krizový manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Charakterizujte stochatické prostredie a čo je predmetom jeho skúmania
Vysvetlite rozdiely medzi istotou a neistotou a nemožnosťou
Definujte termíny riziko , zostatkové riziko, akceptovateľné riziko
- Popíšte v čom spočíva podstata rizika, narušenie rovnovážneho stavu systému
- Vysvetlite historický pôvod termínu riziko
- Definujte termíny riziko , zostatkové riziko, akceptovateľné riziko
- Vysvetlite rozdiely medzi istotou a neistotou a nemožnosťou
- Charakterizujte deterministické prostredie a čo je jeho predmetom skúmania
- Vysvetlite vzťah k nebezpečenstvu, ohrozeniu, výzve a zraniteľnosti a čo tieto - kategórie ovplyvňujú

1. Charakterizujte ciele a predmet manažmentu rizík
2. Popíšte požiadavky na manažérstvo rizika
3. Definujte prvky procesu manažmentu rizika
4. Popíšte obsah a metódy identifikácie rizika
5. Popíšte ciele, obsah a metódy analýzy rizika
6. Charakterizujte význam a postupy hodnotenia rizika
7. Vysvetlite možnosti zaobchádzania s rizikom
8. Charakterizujte význam a spôsoby monitorovania a komunikácií v procese manažérstva rizík
Hodnotenie (0x):