Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Prežívanie ( psychické, city, citové vzťahy )

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
Prežívanie je jedna zo základných dimenzií psychiky - ucelený, nepretržitý prúd fenoménov. Pojem prežívania je (spolu s pojmom správania) ústredný psychologický pojem.

2.2. Vnímanie
Pod pojmom vnímanie rozumieme odrážanie predmetov a javov ako celkov. Výsledkom vnímania je vnem – je to obraz predmetu alebo javu ako celku, ktorý bezprostredne pôsobí na receptory. Vnem je výsledkom zložitej analyticko – syntetickej činnosti mozgu, vzniká na základe pocitov. Väčšinou ide o pocity pochádzajúce z viacerých analyzátorov, ale môže byť aj výsledkom pocitov z jedného analyzátora. [3]

Vnímanie závisí od predchádzajúcich poznatkov a skúseností. Čím väčšie skúsenosti a poznatky má človek o objektoch, ktoré vníma, tým pestrejší a bohatší je obsah jeho vnemov.

Vnímanie závisí od vrodených daností organizmu. Vnemy zdravého človeka sú kvalitatívne dokonalejšie ako vnemy zmyslovo a psychicky znevýhodneného jednotlivca.

Vnímanie závisí aj od aktivácie a motivácie vnímajúceho človeka, od jeho potrieb, záujmov a postojov. [3]
Znaky vnímania:
1. výberovosť
2. konštantnosť
3. predmetnosť
4. jasnosť
5. adekvátnosť resp. neadekvátnosť
6. celistvosť  
Hodnotenie (0x):