Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Slovenská dráma po r. 1945

Skryť detaily | Obľúbený
- dramatická tvorba má v slov. divadelnom umení po 2. sv. vojne osobitný význam
- povojnový dramatici nadväzovali na predvojnovú drámu, najmä na tvorbu J.B. Ivana
- sústredili sa na existenciálne vyhrotené situácie, keď hrdina musí rozhodnúť medzi dobrom a
zlom
- v 50 r. sa do popredia dostávajú komédie a veselohry
- mnohým dielam chýbalo umel. Stvárnenie, boli bezkonfliktové a upadali do schematizmu
- začiatkom 60. r. vzniká veľa hier, čo súviselo s voľnejšou spoloč. a pol. situáciou
- zač. 70. r. socialisticky orientovaná kritika sa obávala, že dramatici budú písať proti
socializmu, preto presadzovala myšlienku tzv. „bezpečného zakotvenia v realite“
- napriek tomu sa niektorí autori nevyhýbali experimentovaniu
- 80. roky predstavujú nástup satiry a vznik avantgardných autorských divadiel (Stoka, GunaGu)
- autori sa orientujú na otázky súčasného človeka a spoločnosti

Hodnotenie (0x):