Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
3. Sústava verejných rozpočtov – vymedzenie názorov, základné modely sústav verejných rozpočtov

Sústava verejných rozpočtov - všeobecne

Nadnárodný rozpočet
Národný rozpočet
Rozpočty nižších vládnych úrovní

Sústava verejných rozpočtov SR - s aplikáciou na SR

1. štátny rozpočet /1/
2. rozpočty vyšších územných celkov /8/
3. rozpočty miest, obcí /2886/
4. rozpočty štátnych fondov /3/
5. rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií
6. rozpočet sociálnej poisťovne /1/
7. rozpočty zdravotných poisťovní /5/
8. rozpočet FNM SR
9. rozpočet SPF
10. rozpočty verejných vysokých škôl
11. rozpočet Slovenskej konsolidačnej, a.s.
12. rozpočet Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
13. rozpočet Slovenskej televízie
14. rozpočet Slovenského rozhlasu  
15. rozpočet Rozhlasovej a televíznej spoločnosti, s.r.o.
16. rozpočet TA SR
17. rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

Vývoj názorov na rozpočtovú sústavu  
1. sústava rozpočtových orgánov a inštitúcií ( úzke vymedzenie, zahrňuje MF, DÚ, FÚ ... )
2. sústava rozpočtových orgánov a inštitúcií spolu so sústavou rozpočt. peň. vzťahov
3. sústava verejných rozpočtov, ktoré sa v štáte zostavujú – sústava všetkých rozpočtov štátu
4. široké chápanie pojmu rozpočtová sústava:  

1. sústava rozp. peň. vzťahov – objektívna zložka 2. sústava rozp. finačn. orgánov – subjektívna zložka 3. sústava všetkých rozpočtov štátu – javová stránka 
Hodnotenie (0x):