Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Autoremedúra v trestnom konaní

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Práca podáva komplexný a systematický pohľad na autoremedúru v trestnom konaní. Pozornosť je zameraná na trestné právo procesné a jeho postavenie v slovenskom právnom poriadku. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie. Práca pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike rozhodnutí v trestnom konaní. Rozhodnutia v trestnom konaní sú systematicky rozdelené podľa jednotlivých druhov rozhodnutí, ich významu a aplikácie vo všetkých štádiách trestného konania, náležitosti jednotlivých rozhodnutí, podmienky ich právoplatnosti a vykonateľnosti, aký opravný prostriedok proti nim zákon umoţňuje a za akých podmienok. Pozornosť je sústredená na opravné konanie, jeho charakteristike a zásadám. Podrobne opisuje sťaţnosť ako opravný prostriedok proti uzneseniu a konanie o sťaţnosti v rámci autoremedúry. Autoremedúra v trestnom konaní je rozobraná z hľadiska jej historického vývoja a postavenia v slovenskom právnom poriadku, jej súčasná právna úprava a jej aplikácia v praxi v rámci prípravného konania.
Hodnotenie (0x):