Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Podpora financovania
Európska únia vytvorila pre svojich pristupujúcich členov nástroje štrukturálnej a regionálnej politiky, ktoré majú pomôcť k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi jej jednotlivými oblasťami. Nie všetky regióny totiž majú rovnakú štartovaciu pozíciu a šancu čeliť výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. Ak by Únia tieto skutočnosti ignorovala, rozdiely medzi regiónmi by sa prehlbovali, čo by v konečnom dôsledku znamenalo spomalenie celkového rozvoja. EÚ preto zvolila inú cestu - cestu politiky solidarity. Medzi jej nástroje patria 4 štrukturálne fondy, ktoré sú zamerané na špecifické oblasti:
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je zameraný na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Financuje infraštruktúru, investície do tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám.
Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ pomáhať najmä v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a voľného pohybu pracovných síl. Podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovného života, a to predovšetkým financovaním odbornej prípravy a systému podpory zamestnávania týchto skupín.
Európsky poľnohospodársky riadiaci a garančný fond (EAGGF) je určený na podporu rozvoja vidieka a pomoc farmárom v zaostávajúcich regiónoch. Zároveň podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.
Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) pomáha adaptovať a modernizovať rybolovný priemysel.
Hodnotenie (0x):