Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Slovenčina v súčasnej komunikácii

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
KOMUNIKÁCIA – znamená, ak niekto odovzdáva niekomu inému niečo, pomocou niečoho za istých podmienok.
Niekto – autor, produktor, emitor, expedient, komunikant, komunikátoe, hovoriaci, rečník, rétor, orátor.
Autor – bio – psycho – sociálna bytosť.

Na spôsob komunikácie vplývajú tieto faktory:
vek, pohlavie, psychický stav, intelektové schopnosti, schopnosť abstraktného a logického myslenia, temperament, povahové vlastnosti, stupeň vzdelania, jazyk, ktorým komunikuje, autorove záujmy, hodnotová orientácia, sociálny status, profesia, vzťah k adresátovi.
Hodnotenie (0x):